Domov | Splošni pogoji
Prijava na obveščanje

Če želite biti vedno na tekočem z ugodnimi aktualnimi ponudbami, vpišite svoj e-naslov:

 
Booking.com

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA
ZA TURISTIČNE PROGRAME Euroval turizem d.o.o.

 

1.SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja oz. potovalnega dokumenta, ki jo skleneta  Euroval turizem d.o.o. oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma; potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju program).
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Euroval turizem d.o.o., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.
V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.
Priporočamo, da se pred podpisom pogodbe oz. prijavnice/voucherja seznanite z vsebino Splošnih pogojev.
Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.euroval.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer EUROVAL turizem d.o.o. kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Euroval turizem d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 

2. PRIJAVA
Potnik se za programe, ki jih organizira EUROVAL turizem d.o.o., prijavi v poslovalnici EUROVAL turizem d.o.o. Ob prijavi skleneta EUROVAL turizem d.o.o. in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program.
Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za EUROVAL turizem d.o.o.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne EUROVAL turizem d.o.o.-ju podpisano pogodbo v roku, določenem na programu. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (7. točka teh splošnih pogojev).
Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.
Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 50,00 EUR. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.
V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali "stop bookinga".

3. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni oz. na TRR EUROVAL turizem d.o.o.-ja ali pri pooblaščeni agenciji.
Potnik ob prijavi plača stroške rezervacije oz. znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. prijavnice/voucherja s strani EUROVAL turizem d.o.o.-ja najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in EUROVAL turizem d.o.o. ravna po določilih o potnikovi odpovedi programa iz 7. točke teh splošnih pogojev.
Pravočasno in pravilno plačani stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Vstopnice se lahko plačajo le z gotovino.
V primeru odobritve agencije lahko aranžmaje potnik plača tudi s položnicami, obročno s čeki ali s kreditnimi karticami.

Ko bi bil potnik upravičen do kakršnegakoli vračila kupnine za aranžma, ki ga je plačal s plačilnim sredstvom iz prejšnjega stavka, se potniku upravičeno iskani znesek vrne ob upoštevanju vseh na takšno plačilo povezanih stroškov agencije, pri čemer se to primarno izvede z vračilom takšnega plačilnega sredstva oziroma s stornacijo takšnega plačilnega sredstva, če pa to ni mogoče, le z bančnim nakazilom. Upravičeno iskani zneski v primeru gotovinskega plačila se vračajo le z bančnim nakazilom.
Obročno plačilo s položnicami:
Plačilo 30% vrednosti ob rezervaciji, razlika na 2–5 enakih obrokov. Število obrokov je odvisno od datuma potovanja, zadnji obrok zapade najkasneje 15 dni pred odhodom.
Obročno plačilo s čeki:
Plačilo 30% vrednosti ob rezervaciji, razlika na na 2–5 obrokov. Višina posameznega obroka, zapadlega po datumu odhoda, je omejena na 150 €.
V primeru, ko na dan zapadlosti kateregakoli obroka plačila po pogodbi o letovanju unovčitev čeka ne bi bila izvedljiva, potnik izgubi možnost obročnega odplačila. V tem primeru na dan zapadlosti prvega zamujenega obroka zapadejo v plačilo vsi preostali neplačani obroki plačila in od seštevka vrednosti vseh obrokov tečejo od prvega dne zamude pa do plačila zakonske zamudne obresti.
V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, šteje, da je pogodba o potovanju razveljavljena, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi, ki ob tem nastanejo, po določilih o potnikovi odpovedi programa iz 7. točke teh splošnih pogojev.
Ista posledica doleti tudi potnika, ki sicer ne plačuje cene turističnega aranžmaja s čeki in ki ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja.
Dejstvo izdaje čekov po udeležencu potovanja, ki ni sklenitelj pogodbe o potovanju, v kateri je naveden kot udeleženec potovanja, ali tretje osebe, z namenom delnega ali popolnega plačila po tej pogodbi o potovanju, vzpostavlja solidarno plačilno obveznost takega udeleženca potovanja oz. tretjega do višine izstavljenih čekov glede obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih.
Obročno plačilo z American Express, Diners Club, Visa Electron ali NLB na obroke (Visa in MasterCard):
Letalskih vozovnic ni mogoče plačati s kreditnimi karticami.  Plačila so možna na 2–12 enakih obrokov na osnovi odobritve avtorizacijskega centra. Najnižji obrok je 50 €.
Pri obročnem plačilu s kreditnimi karticami nastopijo administrativni stroški Euroval turizma, ki znašajo 2% plačanega zneska.

4. CENE
Cene so določene v programih in veljajo od dneva objave programa.
Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizumi, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.
Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.
O zvišanju cen EUROVAL turizem d.o.o. obvesti potnika pisno ali ustno, ob nastanku spremembe.
EUROVAL turizem d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru EUROVAL turizem d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi na kraju samem (v tujini).
Euroval turizem d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

 

5. STORITVE, VŠTETE V CENI
Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija.
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

 

6. POSEBNE STORITVE
Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu programu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja.
Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu drugače določeno.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku EUROVAL turizem d.o.o.-ja v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

 

7. POTNIKOVA ODPOVED PROGRAMA ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima EUROVAL turizem d.o.o. pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:
do 30 dni pred odhodom          10 % cene aranžmaja (minimalni znesek 25 EUR)
29-22 dni pred odhodom          30 % cene aranžmaja
21-15 dni pred odhodom          40 % cene aranžmaja
14-10 dni pred odhodom          60 % cene aranžmaja

09-07 dni pred odhodom          85 % cene aranžmaja
06 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve - 100 % cene aranžmaja
Neudeležba brez odpovedi        100% cene aranžmaja

Višina stroškov odpovedi za rezervacije MOBILNIH HIŠIC:

do 41  dni pred odhodom          30 % cene aranžmaja
42-27 dni pred odhodom          60 % cene aranžmaja
28- 2  dni pred odhodom          90 % cene aranžmaja
1 dan pred odhodom ali neudeležba      100% cene aranžmaja
Višina stroškov odpovedi, kadar Euroval turizem d.o.o. ni organizator potovanja veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:
do 35 dni pred odhodom          50 % cene aranžmaja
29-22 dni pred odhodom          65 % cene aranžmaja
21-15 dni pred odhodom          85 % cene aranžmaja
14-0 dni pred odhodom          100 % cene aranžmaja
Neudeležba brez odpovedi      100% cene aranžmaja
Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga Euroval turizem d.o.o. oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, posebni programi, ki jih EUROVAL turizem d.o.o.-ju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Posebni stroški odpovedi
- Letalske karte so brez možnosti vračila in znašajo stroški odpovedi 100% cene vozovnice. Velja za vse vrste kart – čarterske polete, redne linije in nizkocenovne prevoznike.
- Pri križarjenjih so stroški odpovedi odvisni od posameznega ladjarja in od datuma odpovedi: 25% do 45 dni pred odhodom, 50% 44–30 dni oziroma 100% 29–0 dni pred pričetkom.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.
V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Euroval turizem d.o.o. se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.
V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Euroval turizem d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V teh primerih spremembe Euroval turizem d.o.o. zaračuna potniku le administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa Euroval turizem d.o.o. zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

 

8. ODSTOPNINA/ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša od 4,05% do 6,22% cene aranžmaja (odvisno od širine in vrste zavarovalnega kritja) oziroma minimalno 10,85 Eur in jo je potrebno skleniti in vplačati ob prijavi oz. naknadno, vendar skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj Zavarovalnice Sava (TUR-SP 01/16).
Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačane odstopnine, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odstopnine, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.
Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz  kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima  Euroval turizem d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.
Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokumenta, ki se mora ob nastopu odstopnine predložit v poslovalnici Euroval turizem d.o.o., Potnikova pravica iz naslova odstopnine se uveljavlja preko zavarovalnice, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje.
V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek. EUROVAL turizem d.o.o. ima v tem primeru le pravico do zaračunavanja vrednosti  administrativnih stroškov prijave in odjave, prav tako se potniku ne vrne vrednosti vplačane odstopnine.
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča.

 

9. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI EUROVAL turizem D.O.O.-ja
EUROVAL turizem d.o.o. si pridržuje pravico, da v skladu z Obligacijskom zakonikom odpove program najpozneje 8 dni pred odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno število potnikov.
Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za izlete in potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov,
- za izlete in potovanja na rednih letalskih progah po Evropi najmanj 20 potnikov,
- za izlete in potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,
- za izlete in potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami (hidrogliserji itd.) najmanj 80 % zasedenosti le-teh.
V primerih, ko Euroval turizem d.o.o. izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”, ne more odpovedati potovanja. Prav tako si EUROVAL turizem d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za EUROVAL turizem d.o.o. pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.
Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za  izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa  plačanega zneska na drug termin.
Euroval turizem d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Euroval turizem d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Euroval turizem d.o.o. .
EUROVAL turizem d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere EUROVAL turizem d.o.o. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. 
EUROVAL turizem d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
EUROVAL turizem d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen, če so te nastale zaradi odločitev državnih organov ali državnih agencij, na katere kot posrednik ne more vplivati. EUROVAL turizem d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.
V primeru, da  EUROVAL turizem d.o.o. odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa EUROVAL turizem d.o.o. potnike pisno ali ustno nemudoma obvesti.
Če Euroval turizem d.o.o. oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.
V primeru, da stanje v kraju samem EUROVAL turizem d.o.o. .-ju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko EUROVAL turizem d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.
EUROVAL turizem d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu.

 

10. POTNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Euroval turizem d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna Euroval turizem d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Euroval turizem d.o.o., le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov Euroval turizem d.o.o. potniku ne vrača. Euroval turizem d.o.o. ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Euroval turizem d.o.o. pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Euroval turizem d.o.o. ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

 

11. OBVESTILO PRED ODHODOM
Euroval turizem d.o.o. potnikom, ki so prijavljeni na vse enodnevne izlete, ne glede na destinacijo, ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom, obvestil pred odhodom ne pošilja. Za potovanja ter za poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 - 7 dni pred odhodom.
V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga naprošamo, da se obrne na svoje profajno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov oz. kontakt za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

12. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika EUROVAL turizem d.o.o.-ja.
V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

 

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.
Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.
V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. EUROVAL turizem d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

 

14. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja predpisov ne more nastopiti ali nadaljevati programa, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

 

15. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika in po ceniku prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
EUROVAL turizem d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (sobe, apartmaji) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij …) V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.
Pri letalskem prevozu potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik, in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži za sebe. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.
Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Euroval turizem d.o.o. lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, hotelom idr., vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli.

 

16. TOČNOST PREVOZNIKOV
Euroval turizem d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Euroval turizem d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Euroval turizem d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko
pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.
Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

 

17.  KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV in SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija namestitve višje kategorije.
Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
Pri aranžmajih, označenih z "all inclusive", je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.
Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne
more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

 

19. INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu posredniškega prodajnega mesta, ne obvezujejo Euroval turizem d.o.o. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

20. REKLAMACIJE
Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve.
Potrošnik lahko vloži reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, EUROVAL turizem d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.
EUROVAL turizem d.o.o. priporoča potnikom, da reklamacijo vložijo pisno ali po elektronski pošti, kar mu bo služilo kot dokaz, da je njegova reklamacija prispela. K reklamacijskem zahtevku potnik priloži ustrezno potrdilo predstavnika, hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Priporočamo, da reklamacijo odpošljete s priporočeno pošiljko in dokazilo o priporočeni pošiljki shranite.
Vsak potnik lahko reklamira storitve v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo.
Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi EUROVAL turizem d.o.o.-ja prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima  EUROVAL turizem d.o.o. pravico do odpovedi ali do spremembe programa.
Reklamacijski postopek:
- Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom.
- Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo.
- Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo/poročilo predstavnika, hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Euroval turizem d.o.o. je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da  pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika.

 

21. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV
V primerih, da EUROVAL turizem d.o.o. ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.
Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da EUROVAL turizem d.o.o. prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

 

22. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
- s posredovanjem številke kreditne kartice,
- v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.
Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

 

23. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA
V primeru naročila oz. prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oz. ponudba, objavljeni na internetni strani EUROVAL turizem d.o.o.-ja.
V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oz. ponudbe, objavljene na internetni strani EUROVAL turizem d.o.o.-ja nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program EUROVAL turizem d.o.o.-ja prek interneta.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo 30% vrednosti storitve v roku treh dni po posredovanju naročila oz. prijave oz. v roku, ki je bil posebej dogovorjen s strani predstavnika Euroval turizem d.o.o.-ja in naročnika. Ta dogovor mora bit v pisni obliki. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena oziroma da je potnik odstopil od naročila.

 

24. POTOVANJE Z OTROKI
Pogoji in višine posameznega popusta za otroke in mladostnike so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
Vsak mladostnik, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.
V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa. Za starost otroka se šteje starost, ki jo bo otrok dosegel na dan pričetka potovanja ali med samim potovanjem in ne starost, ki jo ima na dan prijave.

 

25. POTOVANJE Z DOMAČIMI ŽIVALMI
V primeru, da želite na dopust vzeti tudi domače živali, se morate na prodajnem mestu pozanimati, ali bo to sploh mogoče in če, pod kakšnimi pogoji.

26. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH
Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu. Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; EUROVAL turizem d.o.o. nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
Praviloma je gost dolžan izprazniti sobo do 10. ure zjutraj oziroma se lahko v sobo vseli po 14. uri.
V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oz. posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oz. zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

27. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI
V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti EUROVAL turizem d.o.o.-ju, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo.
Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da EUROVAL turizem d.o.o. takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti.
V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

 

28. ZIMOVANJE
Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato EUROVAL turizem d.o.o. ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

 

29. UPORABA PODATKOV
EUROVAL turizem d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

 

30. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov - 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Dogodek:                                                  Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi

premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

 

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s

strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije

 

Menjava stranke na željo stranke

8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 

31. KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Euroval turizem d.o.o. je že vključen davek na dodano vrednost.
V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče.


Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 20.01.2016.

 

EUROVAL turizem d.o.o.  Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor